Chigi (Strike)

Ap Chigi (Back Fist Strike)
Ap Chigi (Back Fist Strike)

Ap Chigi (Back Fist Strike)

 

Olgul Bakkat Chigi (Outward Face back fist strike)
Olgul Bakkat Chigi (Outward Face back fist strike)

Olgul Bakkat Chigi (Outward Face back fist strike)

 

Palkup Dollyo Chigi (Turning Elbow Strike)
Palkup Dollyo Chigi (Turning Elbow Strike)

Palkup Dollyo Chigi (Turning Elbow Strike)